top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden REP Rotterdam

 

Artikel 1 – Algemeen

1. Door inschrijving bij REP Rotterdam verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.

2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

 

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

1. REP Rotterdam en/of haar leiding en REP Rotterdam Trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. REP Rotterdam en/of haar leiding en REP Rotterdam Trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.

3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. De deelnemer zal REP Rotterdam en/of haar leiding en REP Rotterdam Trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 maanden.

3. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.

4. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opzegt, wordt deze automatisch één maand verlengd.

5. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand (ingaande per de eerstvolgende kalendermaand); Opzeggingen dienen schriftelijk of per email te worden ingediend.

6. Credits per lidmaatschap zijn één maand geldig. Ongebruikte credits kunnen niet worden meegenomen naar de daarop volgende maand.

7. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per de eerstvolgende incassodatum ingaan, waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. Wijzigingen na opzegging zijn niet mogelijk

8. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland voor een periode van 2 maanden of langer kan de geldigheid van het lidmaatschap worden opgeschort. REP Rotterdam heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

Artikel 4 – Huisregels

1. De deelnemer dient zich te houden aan de door REP Rotterdam gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.

2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is REP Rotterdam gerechtigd de deelnemer de toegang tot de studio te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschapskosten of teruggave.

 

Artikel 5 – Lessen

1. REP Rotterdam behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

2. Op officiële of erkende feestdagen mag REP Rotterdam de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.

3. REP Rotterdam behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van REP Rotterdam te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door REP Rotterdam te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 

Artikel 6 – Betalingstermijn / Incasso

1. REP Rotterdam behoudt zich het recht voor om abonnementsgelden eenmaal per jaar te indexeren. Leden worden ten minste drie maanden voorafgaand aan de tariefwijziging hiervan op de hoogte gesteld.

2. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt iedere maand via automatische incasso en geldt steeds voor de daarop volgende maand. 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, mag € 7,50 per keer administratiekosten in rekening gebracht.

4. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.

5. Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 250,-, zijn voor rekening van de deelnemer.

6. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van REP Rotterdam heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij REP Rotterdam

 

Artikel 7 – Persoonsgegevens

1. REP Rotterdam Training verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij onze privacy verklaring.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van REP Rotterdam zijn opgenomen. REP Rotterdam gaat vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.

3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan REP Rotterdam te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer REP Rotterdam kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan lid.

 

Artikel 8 – Portretrecht

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan REP Rotterdam voor openbaarmaking van tijdens of rond de lessen gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 9 – Overige bepalingen

1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door REP Rotterdam beoordeeld en beslist.

2. REP Rotterdam behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

bottom of page